EmailTwitterLinkedIn

Gebruikersvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden ODNL Academie

Versie: ALVK2019

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis: 

Aanbieder: ODNL Academie, gebruiker van de Voorwaarden;

Afnemer: de partij inclusief Gelieerde Ondernemingen die Producten afneemt van Aanbieder;

Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn;

Contactonderwijs: vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist;

Educatieve dienst: het geven van onderwijs, al dan niet met inbegrip van levering van lesmateriaal en al dan niet met inbegrip van het daarover af te leggen examen of de te volgen andere vorm van toetsing;

Formeel onderwijs: onderwijs dat gereguleerd wordt door wetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel wettelijk erkend diploma;

Gelieerde Ondernemingen: de huidige en toekomstige rechtspersonen en vennootschappen die met Afnemer organisatorisch verbonden zijn in de zin van artikel 2:24 lid a t/m c BW;

Niet-formeel onderwijs: onderwijs dat niet wordt gereguleerd door wetgeving;

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken onder meer in de vorm van een overeenkomst, opdracht of inkooporder inclusief alle bijlagen tussen de Aanbieder en de Afnemer betreffende de levering van Producten aan Afnemer;

Partijen: de Aanbieder en de Afnemer;

Diensten: de door de Aanbieder te leveren werkzaamheden, resultaten daarvan inclusief alle noodzakelijke Goederen en hulpmiddelen voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden zoals gespecificeerd in de Overeenkomst en waaronder ook worden verstaan verschillende Educatieve diensten als Afstandsonderwijs, Contactonderwijs, Formeel onderwijs en Niet-formeel onderwijs;

Goederen: de te leveren (on)roerende zaken en vermogensrechten zoals producten, materialen, vloeistoffen, apparatuur, rechten van intellectuele eigendom, modellen, software inclusief broncode, (gehuurde) roerende zaken, (opgeslagen) zaken, knowhow, rapporten inclusief alle documentatie, zoals gespecificeerd in de Inkooporder en/of Overeenkomst;

Producten: de door de Aanbieder aan de Afnemer aangeboden c.q. geleverde Goederen, Diensten en werkzaamheden zoals onder meer adviezen, opleidingen, trainingen en cursussen; met uitzondering van aanneming van werk; 

Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden ODNL Academie.

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle door de Aanbieder met de Afnemer te sluiten en gesloten overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen de Aanbieder en de Afnemer, waarbij de Aanbieder al dan niet optreedt als Aanbieder bij het doen verrichten van Diensten en/of het leveren van Goederen.


2.2. Een Afnemer ten aanzien van wie deze Voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze voorwaarden op latere aanvragen, aanbiedingen, orders of overeenkomsten gesloten met Aanbieder, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.


2.3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn pas van kracht als zij schriftelijk tussen de Aanbieder en de Afnemer zijn overeengekomen. Toepassing van eigen algemene voorwaarden van de Afnemer of van andere voorwaarden wijst Aanbieder uitdrukkelijk van de hand.


2.4. Als enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van Partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.


2.5. Onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden tevens e-mail verstaan.


Artikel 3 - Offertes, totstandkoming en inhoud van een overeenkomst

3.1. Aanvragen voor een offerte binden de Aanbieder niet maar gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.


3.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Afnemer een (schriftelijke) opdracht bij de Aanbieder plaatst en deze opdracht door de Aanbieder aan de Afnemer schriftelijk is bevestigd.


3.3.Indien een schriftelijke opdracht door Afnemer wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande aanbieding van de Aanbieder, dan komt de Overeenkomst tot stand indien en op het moment dat de Aanbieder de opdracht binnen veertien dagen na dagtekening van de opdracht schriftelijk accepteert. Bij gebreke van een schriftelijke acceptatie door de Aanbieder komt de Overeenkomst tot stand indien en op het moment dat binnen veertien dagen na dagtekening van de opdracht de Producten overeenkomstig de opdracht worden geleverd en/of de werkzaamheden worden verricht.


3.4. Van de Overeenkomst maken de bijlagen onlosmakelijk deel uit.


3.5. Een Overeenkomst gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen wordt eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door Aanbieder aan de Afnemer. Wordt de juistheid van deze schriftelijke bevestiging niet binnen acht dagen betwist, dan is de inhoud daarvan bindend.


3.6. Aanbieder mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de Afnemer persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt. Aanbiedingen, voorstellen en/ of offertes van Aanbieder zijn twee maanden geldig.


Artikel 4 - Prijs en prijsherziening

4.1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen. De prijs luidt in euro’s.


4.2. De prijs die Partijen overeenkomen is vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden en ook hoe die aanpassing tot stand komt. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien leiden tot prijsaanpassingen die voor rekening van Afnemer komen.


Artikel 5 – Facturering, betaling en bankgarantie

5.1. Aanbieder stuurt Afnemer binnen 2 weken, na totstandkoming van de Overeenkomst, een factuur.


5.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zal Afnemer een factuur binnen 30 dagen na ontvangst betalen.


5.3. In het geval van koop van Goederen moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De Afnemer kan door Aanbieder tot vooruitbetaling worden verplicht.


5.4. Indien een factuur niet binnen 30 dagen na ontvangst wordt voldaan en er zijn op voorhand met de Afnemer geen andere afspraken overeengekomen, wordt binnen 2 weken een betalingsherinnering gestuurd en/of telefonisch contact opgenomen met het verzoek om zo spoedig mogelijk tot betaling over te gaan. 


Artikel 6 – Levering

6.1. Levering geschiedt door aflevering op de overeengekomen plaats van aflevering, stipt op het overeengekomen tijdstip en/of binnen de overeengekomen termijn. 


6.2. Een overeengekomen opdracht wordt uitgevoerd op de overeengekomen plaats van verrichting, stipt op het overeengekomen tijdstip en/of binnen de overeengekomen termijn.


6.3. De levertijd begint op de dag waarop de Aanbieder schriftelijk opdracht geeft. In geval van mondelinge of telefonische opdracht begint de levertijd op de dag waarop de Aanbieder de opdracht schriftelijk bevestigt.


6.4. In het geval van levering van Goederen is Afnemer verantwoordelijk voor het transport vanaf de Aanbieder tot aan de aflevering aan Afnemer of aan een door haar aangewezen derde. 


Artikel 7 – Eigendom

7.1. Tenzij schriftelijk anders bepaald, wordt Afnemer eigenaar van de Goederen en van de resultaten en materialen die deel uitmaken van de Diensten bij levering.


7.2. Indien een Overeenkomst voorziet in vooruitbetaling en/of betaling in termijnen, gaat de eigendom na 1e betaling over op Afnemer en zal Aanbieder de grondstoffen, materialen en halffabricaten, bestemd voor de productie/vervaardiging van de Goederen, en de gereed zijnde Goederen merken als eigendom van Afnemer en identificeerbaar opslaan. Het risico van Goederen blijft bij Aanbieder tot het moment van levering. Levering van Goederen geschiedt middels aanvaarding door Afnemer van de Goederen en de resultaten en materialen die deel uitmaken van Diensten.


7.3. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen,  komen alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectueel eigendom, toe aan Aanbieder en worden direct na vervaardiging eigendom van Aanbieder. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Aanbieder hiertoe bevoegd. Voor zover van toepassing en niet reeds bij levering geschiedt, zal Afnemer terstond op eerst verzoek van Aanbieder kosteloos alle stukken en Documentatie overdragen en meewerken bij de registratie van rechten op naam van Aanbieder. 


7.4. Door de Aanbieder ter beschikking gestelde dan wel voor zijn rekening door de Aanbieder aangeschafte of vervaardigde materialen, grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, intellectuele eigendomsrechten, specificaties en software, blijven eigendom van de Aanbieder dan wel worden eigendom van de Aanbieder op het moment van aanschaf of vervaardiging.


7.5. De Afnemer is verplicht ter beschikking gestelde hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van de Aanbieder, deze in goede staat te onderhouden en voor zijn rekening te verzekeren tegen alle risico's zolang de Afnemer ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.


7.6. Alle in het vijfde lid genoemde hulpmiddelen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Aanbieder worden gebruikt, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.


Artikel 8 - Privacy

8.1. In het geval dat Partijen Persoonsgegevens verwerken verplicht zij zich om:


a) De Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming elkaars schriftelijke instructies, waarbij de Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie worden gebracht tenzij Partijen hiertoe verplicht zijn op grond van Europese of lokale wetgeving waaraan Partijen zijn onderworpen (in welk geval Partijen elkaar voor zover wettelijk mogelijk hieromtrent zullen informeren).


b) Te waarborgen dat medewerkers of door hen ingeschakelde derden de Persoonsgegevens steeds vertrouwelijk zullen behandelen.


c) Alle wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen toe te passen.


d) Elkaar waar nodig in voorkomende gevallen bij te staan bij de nakoming van diens verplichtingen met betrekking tot beveiligingsmaatregelen, het documenteren van de gegevensverwerking, de uitvoering van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, en de melding van datalekken (waarbij Partijen verplicht zijn om na ontdekking daarvan elkaar zonder onredelijke vertraging hierover te informeren).


e) Elkaar voor zover mogelijk bij te staan in de nakoming van hun verplichtingen om in te gaan op verzoeken van betrokkenen voortvloeiend uit hun rechten ten aanzien van:  informatie, inzage, rectificatie, het wissen van persoonsgegevens, overdracht van persoonsgegevens, beperking van de gegevensverwerking, en bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming. De bijstand betreft zowel de verwittiging van een ontvangen verzoek van een betrokkene, als de ondersteuning bij de uitvoering van dat verzoek indien vereist.


f) Elkaar alle informatie te verstrekken die nodig is om nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen.


g) Audits en inspecties bij elkaar (of door een ingeschakelde onafhankelijke auditor) mogelijk te maken.


h) Partijen zullen voorts op eerst verzoek, bij het einde van de Overeenkomst alle Persoonsgegevens daarvan vernietigen of retourneren, zonder hiervan nog enige kopie te behouden anders dan op grond van een Europese of lokale wettelijke verplichting.


8.2. Aanbieder kan aan haar gelieerde of andere derde partijen voor de verwerking inschakelen.


8.3. Voor die gevallen waar Aanbieder in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst het opportuun dan wel noodzakelijk acht zullen Partijen daartoe nadere separate afspraken maken.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1. De Aanbieder is jegens de Afnemer aansprakelijk voor alle toerekenbare schade die het gevolg is van een gebrek in de door de Afnemer aan de Aanbieder geleverde Producten of die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat Afnemer heeft betaald voor het schadeveroorzakende Product. 


9.2.Geen der Partijen zal tegenover de andere partij aansprakelijk zijn voor verzuim in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de nakoming daarvan is vertraagd, belemmerd of verhinderd door enige oorzaak buiten de invloedssfeer van de desbetreffende partij en de oorzaak krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor zijn risico is of behoort te komen, vooropgesteld dat deze partij niet reeds in verzuim was ten aanzien van die verplichtingen, die worden vertraagd, belemmerd of verhinderd. In het geval van overmacht is Aanbieder gerechtigd haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, op een later tijdstip te voldoen, te beëindigen en /of desgewenst te betrekken bij een derde. In het laatste geval zal de specifieke verplichting van Afnemer onder de Overeenkomst waar de levering van de derde betrekking op heeft, vervallen, zonder dat Aanbieder enige schadevergoeding of andere compensatie aan Afnemer verschuldigd is.


Artikel 10 - Beëindiging, opschorting en verrekening

10.1. De Aanbieder is, onverminderd haar recht tot opschorting en nakoming en onverminderd haar recht op schadevergoeding, gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke mededeling te beëindigen:


Bij overschrijding van de overeengekomen termijn als bedoel in artikel 5.1 van de Voorwaarden;

Indien ten aanzien van de Afnemer faillissement of (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd en ingeval van beëindiging, stillegging of liquidatie van de onderneming van de Afnemer.

10.2. De Aanbieder is, onverminderd haar recht de betaling op te schorten en nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, gerechtigd na ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegund, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de Afnemer te beëindigen indien:


De Afnemer enige materiële verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

De Aanbieder goede gronden heeft om te vrezen dat de Afnemer niet in staat is dan wel in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met de Aanbieder gesloten Overeenkomst te voldoen en de Afnemer op verzoek van de Aanbieder niet en/of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van de verplichtingen.

10.3. Het in voorgaande leden bepaalde leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de Afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, of tot enige verplichting tot schadevergoeding van Aanbieder.


10.4. Alle vorderingen die de Aanbieder in deze gevallen op de Afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.


10.5. De Afnemer is niet gerechtigd zich jegens de Aanbieder op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen. De Afnemer heeft geen recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of beëindigen indien hij zelf in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.


10.6. Aanbieder heeft het recht aan Afnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die Afnemer, haar moedermaatschappij of rechtsopvolger of rechtsvoorganger verschuldigd is aan Aanbieder. 


Artikel 11 -  Annuleringen

11.1. Bij Educatieve diensten is, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de 14 dagen bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.


11.2. Indien er sprake is van een Overeenkomst inzake Contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt de volgende annuleringsregeling:


a) Annulering voordat het Contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk;


b) Wanneer de overeenkomst binnen 2 weken voor aanvang van het Contactonderwijs wordt geannuleerd, is de Afnemer de volledige overeengekomen prijs verschuldigd tenzij er sprake is van overmacht. In overleg tussen Afnemer en Aanbieder wordt vastgesteld of er sprake is van overmacht.


11.3. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Aanbieder onvoldoende is en/of in geval van overmacht (waaronder ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Aanbieder noodzakelijk zijn), staat het Aanbieder vrij om de betreffende opleiding of opleidingsmodule te annuleren of met de Afnemer een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip overeen te komen. 


11.4. In het geval van annulering zal Aanbieder uitsluitend de van Afnemer in dat kader ontvangen betalingen restitueren zonder dat Aanbieder enige schadevergoeding of andere compensatie aan Afnemer verschuldigd is.  


11.5. In het geval van wijziging van opleidingslocatie, datum en/of tijdstip zal de eerdere verplichting van Aanbieder onder de Overeenkomst in dat kader, vervallen, zonder dat Aanbieder enige schadevergoeding of andere compensatie aan Afnemer verschuldigd is.


Artikel 12 - toepasselijk recht, geschillen

12.1. Bij strijdigheid tussen bepalingen van deze Voorwaarden of de Overeenkomst is de volgende rangorde van toepassing waarbij het eerdere document prevaleert boven het latere: 


Overeenkomst

Voorwaarden

12.2. Afnemer kan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.


12.3. Afnemer garandeert dat zij materiële en garantieverplichtingen in deze Overeenkomst overdraagt aan haar eventuele rechtsopvolgers of moeder bij beëindiging of overname van de onderneming. Afnemer of rechtsopvolger zal in geval van voorgenomen wijzigingen Aanbieder direct en proactief hierover informeren.


12.4. Het staat Aanbieder vrij om rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder toestemming van Afnemer.


12.5. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging of beëindiging van deze Overeenkomst bestaan. 


12.6. Niets in de Overeenkomst zal worden geacht een agentschap, samenwerkingsverband, joint venture of arbeidsrelatie te creëren tussen de Partijen.


12.7. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


12.8. In het geval van een klacht zullen Partijen eerst trachten in der minne overeenstemming te bereiken conform de klachtenregeling ODNL Academie. Is er sprake van een geschil dan zal Aanbieder dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Algemeen waarbij zij is aangesloten. Uitspraken van de Geschillencommissie Algemeen zijn bindend en zullen door Partijen zodanig worden opgevolgd.


12.9. De Rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen de Aanbieder en de Afnemer of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die voortvloeien uit de rechtsverhouding. Partijen zullen echter trachten eerst in der minne overeenstemming te bereiken.