EmailTwitterLinkedIn

042F REACH & CLP: nu ook online!

Wilt u alles weten over  de gevolgen van de Europese REACH & CLP verordeningen voor bevoegde gezagen in relatie tot met name opslag van chemische stoffen en afval? Dan is dit dé cursus voor u.

Inleiding

In deze cursus krijgt u meer informatie over de gevolgen van de Europese REACH & CLP verordeningen voor bevoegde gezagen. REACH & CLP verplichtingen en stoffenlijsten en raken alle gebruikers van stoffen/ mengsels en daarmee ook hun bevoegde gezagen vanwege:
- zwaardere (mengsel) indelingen met gevolgen voor PGS15, BEVI en BRZO
- stoffen met restricties en/ of autorisatieplicht

U krijgt meer kennis over bijvoorbeeld:-REACH stoffenlijsten, veiligheidsinformatiebladen en informatiebronnen en CLP indeling van mengsel en de gevolgen voor BRZO en PGS 15.

Doelgroep

Medewerkers van omgevingsdiensten belast met toezicht en/ of vergunningverlening bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (type C) met specialisme Externe Veiligheid en/ of Emissies.

Instroomeisen

 • 3 jaar werkervaring met externe veiligheid en/of BRZO is vereist

Programma

Tijdens de cursus leert u meer over:

 • Inleiding in REACH & CLP: achtergrond, rollen & verplichtingen bedrijven, veranderingen (H & P zinnen) en etiketten, veiligheidsinformatiebladen;
 • Relatie met milieu en Arboregels: relatie CLP met ADR en PGS15, relatie CLP met BRZO, werkpleketikettering Arbo;
 • Verdieping CLP indelen van mengsels: geharmoniseerde indeling & SCLs, vinden en interpreteren van informatie;
 • Rekenregels voor het indelen van mengsels voor gezondheid- en milieugevaren, tevens inzicht in relatie CLP en afval;
 • Casus: Brzo casus: indeling van mengsel/procesbad

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

 • Weet u de gevolgen van de EU REACH & CLP verordening voor uw dagelijkse werk
 • Kunt u informatie in VIBs en op de ECHA website vinden en interpreteren
 • Kunt u de indeling van mengsels bepalen/ controleren m.b.t. BRZO drempels

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt één dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

 • Kwaliteitscriteria 2.2, Deel B Generieke deskundigheidsgebieden, Milieu
 • Kwaliteitscriteria 2.2, Deel B Specialistische kennis, Externe veiligheid

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de ODNL Academie tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar de pagina Tarieven.

Data en locatie

 • 15 en 17 september van 09.30-12.00 uur
 • 1 en 3 december van 09.30-12.00 uur

Aanmelden

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus (let op: indien er geen cursus gepland staat, ziet u hieronder geen tabel).