EmailTwitterLinkedIn

Opleidingstraject Omgevingswet mba

Deze cursus behandelt algemene kennis van de Omgevingswet en de vier besluiten en is een praktijkgerichte introductie, waarin Milieu centraal staat.

De ODNL Academie heeft deze cursus in co-productie met VNG, Rijkswaterstaat, Aan de Slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkeld.

De Omgevingswet met het BAL (en de andere besluiten) betekent een reusachtige wijziging van de wettelijke kaders. Om goed voorbereid te zijn op de komst en implementatie van deze wetgeving - met inbegrip van het overgangsrecht - zijn inhoudelijke en praktische inzichten, kennis en vaardigheden nodig. Zonder dit zullen omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers hun taken straks niet naar behoren uit kunnen voeren. Met de driedaagse startkwalificatie Omgevingswet bereidt u zich goed voor zodat u in 2021 met de nieuwe Omgevingswet aan de slag kunt.

Doelgroep

Medewerkers van Omgevingsdiensten: Vergunningverleners, Toezichthouders en Handhavers.

Instroomeisen

Om deze cursus te kunnen volgen is bekendheid met de huidige wetgeving, met name Wet Milieubeheer, Wabo en Activiteitenbesluit, nodig.

Programma

Dag 1: Generiek basisprogramma - inleiding stelselherziening
Deze dag gaat over verandering bij gemeenten en provincies en behandelt de Omgevingswet op hoofdlijnen. Centraal staat het werken met de Omgevingswet: kijken met een andere bril. Aan de orde komen onder andere:

 • Bevoegd gezag
 • Omgevingsvisie, omgevingsverordening en omgevingsplan
 • De tien belangrijkste hoofdstukken van de Omgevingswet
 • De vier AMvB’s Omgevingswet in vogelvlucht
 • Omgevingsbesluit en Omgevingsregeling
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • “inrichting” en Milieu Belastende Activiteit (MBA)
 • Zorgplicht, vergunningplicht en vergunningverlening
 • Voorschriften en beoordelingsregels aanvraag, verlenen en weigeren
 • Algemene regels naast de vergunningvoorschriften
 • Gezondheid en vergunningverlening
 • Normadressaat
 • Inleiding BAL
 • Bruidsschat (gemeenten en waterschappen)
 • Pseudowetgeving en OW, zoals PGS richtlijnen en NRB

Dag 2: Generiek basisprogramma - inleiding Systematiek BAL
Bij deze dag staat het BAL centraal en de relatie tot Omgevingswet (met name hoofdstuk 4 en 5 OW). Aan de hand van casussen BAL wordt het toepassen 'richtingaanwijzers' en afbakenen MBA verkend. Maatwerk, vormen en vindplaatsen van het instrument worden aan de hand van voorbeelden van maatwerkvoorschriften en maatwerkregels uitgelegd. Aan de orde komen verder onder andere:

 • Overgangsrecht (vergunningverlening en toezicht beide bespreken)
 • OW/BAL en pseudowetgeving, zoals PGS richtlijnen en systematiek BAL
 • Verdwijnen NRB en de bodemvoorschriften
 • Van centraal naar decentraal: de bruidsschat (gemeente, provincie en waterschap)
 • Relatie BBL en Milieu
 • Omgevingsverordening en MBA
 • Omgevingsplan en MBA
 • Invoeringswet en Invoeringsbesluit
 • Gelijkwaardigheid en maatwerkvoorschriften BAL
 • Algemene bepalingen, nieuwe begrippen, doel- en middelvoorschriften
 • Indeling in hoofdactiviteiten
 • Modules, richtingaanwijzers en inhoudelijke regels BAL
 • Systematiek, gelaagdheid regels en voorschriften
 • Ongewone voorvallen (van Wm naar OW en BAL)

Dag 3: Specifiek programma naar doelgroep
In het programma voor Vergunningverlening gaat het bijvoorbeeld om melding en informatieplicht, maatwerk en maatwerkvoorschriften, procedures, Indieningsvereisten en magneet constructie. Aan de orde komen onder andere:

 • Omgevingswet, natuur en internationale regels (EU richtlijnen en verordeningen)
 • Vergunningen oud en nieuw (overgangsrecht)
 • Actualiseren, intrekken, revisie van vergunningen
 • Vergunningplichtige activiteiten
 • BKL, toetsing en beoordelen aanvragen
 • Overgangsrecht bestaande vergunningen
 • Afwijkvergunningen
 • Inhoudelijk toetsingskader en procedure
 • Leges OW en Milieu 
 • LSP, BvG, Mer en verdwijnen OBM
 • Advies met instemming

In het programma voor Toezicht en Handhaving gaat het bijvoorbeeld om toezicht op zorgplicht, ongewone voorvallen, good housekeeping, lopende handhavingszaken en overgangsrecht. Aan de hand van casussen wordt de relatie met het BAL, de Wet Economische Delicten en de Landelijke Handhavingsstrategie besproken. Het toezicht op BBL naast BAL en toezicht op Omgevingsplan komt ook aan bod.

Resultaat

Na het succesvol afsluiten van deze cursus kunt u de nieuwe wetgeving plaatsen en bepalen welke scholing nodig is om straks adequaat de eigen functie uit te kunnen oefenen. Daarnaast krijgt u grip op invoering en overgangsrecht van de Omgevingswet. De volgende zaken staan hierbij centraal: 

 • De relatie met het deskundigheidsgebied van de deelnemer
 • De overgang en verschillen van oude en nieuwe wet- en regelgeving
 • De praktische betekenis van de nieuwe wetgeving voor functie-deskundigheidsgebied en de eigen werkzaamheden
 • Opleidingsduur en studiebelasting

De begeleide onderwijstijd van deze cursus is drie dagen, verdeeld over drie weken. Voorafgaand aan de cursus en tussen de cursusdagen in, dient u rekening te houden met twee tot vier uur zelfstudie.

Begeleide onderwijstijd: 3 x 6 uur = 18 uur
Onbegeleide onderwijstijd 3 x 4 uur = 12 uur
Toets: 4 uur
Totaal: 34 uur

Kosten, data en locatie

Voor de prijs van deze driedaagse cursus,  zie onze pagina tarieven. Indien deze cursus wordt gegeven door een Train de Trainer van uw organisatie dan worden andere prijsafspraken gemaakt. Ook wordt deze cursus incompany aangeboden. Deelnemen aan een online cursus? Meld dit via opleidingen@ofgv.nl.

Kwaliteit

De ODNL Academie heeft deze cursus in coproductie met VNG, Rijkswaterstaat, Aan de Slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkeld. De inhoud, opzet en afsluiting van deze opleiding voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2 van de VTH en de Branche Kwalificatiestructuur van OD.nl.

Toetsing en lesmateriaal

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets. Cursisten ontvangen een certificaat van deze startkwalificatie. Lesmateriaal wordt tijdig digitaal beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Deze cursus wordt meestal gegeven door een Train de Trainer van uw organisatie. Wilt u deze cursus volgen of meer informatie hierover? Mail dan naar opleidingen@ofgv.nl.