EmailTwitterLinkedIn

010 A Online opleidingstraject Train de Trainer Omgevingswet

Wilt u ervoor zorgen dat alle medewerkers van omgevingsdiensten in Nederland in 2022 goed voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet op het gebied van milieu? En vindt u het leuk om zich te ontwikkelen tot trainer? Meld u dan aan voor ons Train de Trainer programma! 

Deze cursus heeft de ODNL Academie in coproductie met VNG,  Aan de Slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkeld. 

Doelgroep

Medewerkers van omgevingsdiensten: Vergunningverleners, Toezichthouders en Handhavers, Expertise, Juristen en Casemanagement

Instroomeisen

Om deze cursus te kunnen volgen is bekendheid met de huidige wetgeving, met name Wet Milieubeheer, AWB, Wabo en Activiteitenbesluit nodig.

Programma

Module 1: Van oud naar nieuw
Studiebelasting: 1 dagdeel
Docenten: Erik Mossel, Linda van Berkel, Sandra Anzion en Edwin Voogd

Deze eerste module bevat 1 digitale bijeenkomst. Bij deze module bestudeert de deelnemer enkele algemene onderdelen van de website Aan de slag met de Omgevingswet. In deze module wordt ingegaan op het doel en de hoofdlijn van de Omgevingswet, het begrip bevoegd gezag en de structuur van deze nieuwe wet met de vier besluiten en de regeling. Vervolgens wordt er ingegaan op het begrip “fysieke leefomgeving” en hoe het begrip milieu daarin past. Naast de Rijksregels wordt het stelsel compleet gemaakt met de decentrale regels in het Omgevingsplan van de gemeente, de waterschap verordening van de waterbeheerder en de omgevingsverordening van de provincie. In deze module wordt gewerkt met voorbeelden ter illustratie. Zo wordt het duidelijk wat je waar kan vinden.

Module 2: Begrip milieubelastende activiteit en omgevingsplan

Studiebelasting: 1 dagdeel
Docenten: Sandra Anzion en Linda van Berkel

In deze module wordt het nieuwe begrip milieubelastende activiteit uitgelegd en vergeleken met het huidige inrichtingenbegrip. Daarvoor bekijken we eerst een webcollege. Na het webcollege is er gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens wordt er toegelicht welke positie het milieu krijgt in het nieuwe instrument omgevingsplan. Na een korte presentatie gaan we in op de vragen die jullie hierover hebben. Tot slot behandelen we de bruidsschat. Die bevat o.a. de milieuregels die op 01 januari 2022 in het tijdelijke deel van het omgevingsplan staan. We bekijken in hoofdlijnen de opbouw en de inhoud van de bruidsschat.

Module 3: Systematiek Bal en Instrumenten

Studiebelasting: 1 dagdeel
Docenten: Simon Handgraaf en Gijs van Luyn

In module 3 komt als eerste de opbouw en systematiek van het Bal aan de orde. We behandelen daarin de begrenzing van milieubelastende activiteiten, de keuzes die de wetgever heeft gemaakt over het aanwijzen van vergunningplichtige gevallen en de combinatie van bedrijfstakken. Deze onderdelen komen vervolgens terug in een casus over een tankstation. Je werkt ongeveer 30 minuten aan de casusvragen. Direct daarna bespreken we samen de antwoorden op de casusvragen. Na de casusbehandeling gaan we in op de instrumenten van het Bal: de specifieke zorgplicht, meldingen, informatieplichten, maatwerk en gelijkwaardigheid.

Module 4.1 en 4.2: Vergunningen, meldingen en overgangsrecht

Studiebelasting 1 dag
Docenten: Edwin Voogd en Gijs van Luyn

Module 4 kent twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst begint met de volgende 3 onderwerpen:

 • Hoe steken de procedures in elkaar en wie heeft er bevoegd gezag?
 • Welke vergunningplichten zijn er?
 • Hoe steken de aanvraagvereisten in elkaar en welke beoordelingsregels zijn er?

Vervolgens gaan we in op het overgangsrecht. Daarbij ligt de nadruk op hoe bestaande vergunningen en voorschriften na 01 januari 2022 een plek krijgen. We ronden af met de voorbereiding van de casuïstiek die we in de tweede bijeenkomst gaan behandelen. Voor het behandelen van de casuïstiek moet gerekend worden op zo’n 90 minuten uitwerking, bij voorkeur in een groepje van 2-4 personen. In de casus gaan we kijken of en welk deel van het bedrijf wat we behandelen vergunningplichtig is. Daarna proberen we te ontdekken welke voorschriften uit de oude vergunning blijven gelden en of ook regels uit het omgevingsplan van toepassing zijn.
De tweede bijeenkomst bestaat voor een groot deel uit het bespreken van de uitgewerkte casus. Na deze bespreking sluiten we af met een onderdeel waarin de relatie van het milieu in het Bal, het omgevingsplan en de vergunning wordt behandeld.

Module 5.1 en 5.2 Toezicht, handhaving en meldingen

Studiebelasting: 2 bijeenkomsten van maximaal 2 uur, inclusief 30-45 minuten zelfstudie
Docenten: Linda van Berkel en Erik Mossel

Module 5 begint met uitleg over de meldingsplicht voor milieubelastende activiteiten en een demo van het nieuwe omgevingsloket (DSO). Het grootste deel van module 5 gaat over toezicht en handhaving voor een aantal milieuonderwerpen. Aan de hand van een casus ga je uitzoeken welke regels gaan gelden en waar je deze kan terugvinden. Denk hierbij aan:

 • een vloeistofdichte bodemvoorziening
 • opslag van gasflessen (PGS 15)
 • stookinstallatie
 • geurhinder en geluidhinder
 • lozing op het riool
 • energiebesparing

Deze module is verdeeld in twee online bijeenkomsten. Tussen de twee bijeenkomsten in moet je ongeveer 30-45 minuten reserveren om een aantal casusvragen uit te werken.

Module 6: Didactische Vaardigheden

Studiebelasting: 1 dagdeel

Docenten: Robin van Dorrestein en Noelle Zarrade

Deze docenten van Intino verzorgen deze training met een enthousiast en dynamische aanpak met veel praktijksituaties, cases en oefeningen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Ook wordt er veel geoefend met praktijksituaties. Door de gerichte feedback op werkwijze en gedrag leer je de verworven vaardigheden te vertalen naar de eigen praktijk. Op deze manier werk je tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling.

Module 7 Training proefles

Studiebelasting: 1 dagdeel

Docent(en): oa Erik Mossel

In deze les wordt de cursus vanuit het perspectief van de trainer uitgelegd en geoefend met de lesaanpak van de startkwalificatie. Hierbij gebruik je het curriculum en het inhoudelijke programma, de presentatie, oefeningen, casussen enz. Ook krijg je uitleg over de opdracht voor het examen.

Examen

Duur: 30 minuten (exclusief voorbereiding)
Ter afsluiting van de trainersopleiding geef je zelf een les. Kies daarvoor een deel van het opleidingsprogramma van de basiscursus uit. Deze les hoort ongeveer 30 minuten te duren. Ga bij de keuze van jouw eigen voorkeur uit: welk onderwerp sluit het meest aan bij jouw kennis, belangstelling en inzichten? Gebruik hiervoor de standaardpresentatie, oefeningen en het andere beschikbare lesmateriaal. Je hoeft dus zelf geen lesmateriaal of lesprogramma te bedenken. Na het succesvol afsluiten van deze training heb je alle middelen om je eigen organisatie fit te krijgen voor de Omgevingswet!

 

Resultaat

Na het succesvol afsluiten van deze training heeft u alle middelen om uw eigen organisatie fit te krijgen voor de Omgevingswet. 

U:

 • Kent de inhoud van de driedaagse startkwalificatie Omgevingswet
 • Begrijpt de opbouw van het cursusprogramma
 • Kunt met de standaardpresentatie, casussen, oefeningen en opdrachten werken
 • Bent bekend met de leercyclus van Kolb
 • Kunt inspelen op verschillen in leerstijlen
 • Kunt verschillende werkvormen toepassen
 • Herken dynamiek in groepsprocessen
 • Bent bekend met uw persoonlijke trainerskwaliteiten

Opleidingsduur en studiebelasting

De begeleide onderwijstijd van deze cursus is zes dagen, verdeeld over twee weken. Voorafgaand aan de cursus en tussen de cursusdagen in, dient u rekening te houden met twee tot vier uur zelfstudie.

Kosten, data en locatie

Wilt u deelnemen aan dit traject? Stuur een mail naar opleidingen@ofgv.nl

In overleg met uw organisatie bespreken we de cursusdata en kosten. De kosten hangen af van de uitvoeringsvariant van de cursus. Het is mogelijk deel te nemen aan cursussen die bij de ODNL Academie in Lelystad worden georganiseerd, of incompany. Bij de laatste variant is het mogelijk een externe docent in te schakelen, of medewerkers van uw eigen organisatie op te leiden als trainer. Eigen trainers kennen de organisatie het beste, zijn flexibel in te schakelen en geven de organisatie een voorsprong in kennis. Vindt u dit interessant? Neem dan contact op met Ramon Blok, voor uitleg of een afspraak. 

Kwaliteit

De inhoud, opzet en afsluiting van deze opleiding voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2 van de VTH en de Branche Kwalificatiestructuur van OD.nl.